Newsroom - Arendals Fossekompani - Community Engagement

Arendalsuka 2023 hos Arendals Fossekompani

Arendalsuka arrangeres 14.-18. august 2023. Sammen med porteføljeselskap og samarbeidspartnere inviterer vi til et bredt faglig innhold på taket hos Arendals Fossekompani. Du kan følge arrangementene fysisk eller på nett. Se hele programmet her.

Est. reading time: 9 min

A promotional image for Arendalsuka hos Arendals Fossekompani, featuring three people standing on a dock by the water. The logos of Arendals Fossekompani and Arendalsuka are displayed at the top of the image.

Mandag 14. august

2023

Global outlook 2023: Bridging a fragmented world

Arrangør: Arendalsuka, GCE NODE, Eyde-Klyngen, Gard, UiA, Arendals Fossekompani
Kl. 12.00-14.00

Sted: Hovedscenen

We are coping with nearly unprecedented disruption and further challenges loom on the horizon. This year’s Global Outlook takes stock of current predicaments but also aims to provide a window into a new reality: one where we may find ways of drawing more forcefully on our values, bridge political divides and remedy the nature crisis.
Crises on multiple fronts are deepening global divisions. War in Europe, US-China rivalry, widening inequality and a nature in distress are just a few of the serious issues fragmenting the world. Can we draw upon our values to find innovative, inclusive solutions? And, what is the cost of inaction?
Prominent experts from Oslo, Rome, New Delhi, Kyiv, Stockholm and Brussels turn the spotlight on key global trends, share their perspectives on ways to mitigate disaster, tackle disruption, bridge political and social divides.


Speakers at Global Outlook 2023 include:
Sandrine Dixson-Declève
, Co-President, Club of Rome
C. Raja Mohan
, Senior Fellow, Asia Society Policy Institute, New Delhi, Foreign Affairs analyst and Author of book on China-India rivalry
Maryna Saprykina
, Head of Ukraine’s Center for CSR Development
Vidar Helgesen
, Executive Director, Nobel Foundation
Georg Riekeles
, Associate Director, European Policy Centre, Brussels


Anniken Huitfeldt, Norwegian Minister of Foreign Affairs will hold the opening keynote.
Moderator Anita Pratap, international journalist, author and documentary filmmaker

Ungdom som partnere for fred

Arrangør: FN studentene Norge
Kl. 11.30-12.30

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen

Er oppdrett av laks i Norge bærekraftig?

Arrangør: Kontali
Kl. 14.00-15.00

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen

Tirsdag 15. august

2023

Mot nullutslipp i EUs kvotesystem

Arrangør: Veyt, Miljøstiftelsen Zero
Kl. 08.30-09.30

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


EUs politikere har vedtatt omfattende endringer i EUs kvotesystem. Med de nye reglene vil mange kvoter kanselleres før 2030, og kvotetaket vil gå til null i 2040. Det er sannsynligvis ikke mulig uten å legge ned store deler av europeisk industri, så diskusjonene om hvordan systemet kan gjøres mer fleksibelt er allerede i gang. Bør man åpne for internasjonale kreditter, eller er det bedre å la industrien kompensere for egne utslipp gjennom prosjekter for CO2-fjerning i Europa?

EUs kvotemarked – Norsk skipsfart i ukjent farvann

Arrangør: Veyt
Kl. 10.00-11.00.
Sted: Arendals Fossekompani, Kantinen. Langbyggen 9. Inngang fra Kastellveien.
Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer


Fra januar 2024 vil det meste av skipstrafikken – også den norske – bli omfattet av det europeiske kvotemarkedet (EU ETS). Skipsoperatører må allerede måle og rapportere CO2 utslipp, fra og med neste år vil de også måtte kjøpe og levere inn kvoter for å dekke utslippene. Per nå, koster en kvote for et tonn CO2 ca. 80 euro, eller 900 kroner. Denne kostnaden kommer i tillegg til drivstoff og CO2 avgift. Hvordan fungerer EU ETS? Hvordan vil det påvirke norsk skipsfart? I hvilken grad er norske redere og myndigheter klare til oppstart i 2024?

Ny grønn energi

Arrangør: Morrow, SIVA,Veidekke, Vergia (Hydepoint, North Ammonia)
Kl. 11.00-12.00

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


Skal Norge eksportere mer, må Norge produsere mer – og det må gjøres grønnere og smartere. Hvilke energikilder og energibærere satser vi på for å muliggjøre økt produksjon? Vind, sol, hydrogen og ammoniakk? Hvor viktige blir batterier og hvor bærekraftig er batteriindustrien egentlig? Veikart for grønt industriløft peker retning – hva må til for å lykkes?

Kan kunstig intelligens redde oss fra telesvindel?

Arrangør: Utel
Kl. 12.00-13.00
Sted: Arendals Fossekompani, Kantinen. Langbyggen 9. Inngang fra Kastellveien
Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer

Skandinavisk havvind

Arrangør: Seagust
Kl. 13.30-14.30

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen

Onsdag 16. august

2023

Grønt industriløft for distrikts-Norge

Arrangør: Bøylestad Energipark, Arendals Fossekompani
Kl. 09.00-10.00

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


«Veikart for grønt industriløft» og «Norges batteristrategi» viser at regjeringen har tydelige ambisjoner for utvikling av grønn industri i Norge. Industrisatsningen vil blant annet kreve mye energi og store arealer, og utfordrer gjeldende planer med hensyn til arealbruk og transportplanlegging.
Distriktene kan spille en nøkkelrolle i industriutviklingen. Distriktene har tilgjengelig areal og huser viktig kraftinfrastruktur. Produksjon av vannkraft og Statnett sine distribusjonspunkter for energi er i stor grad plassert i distriktskommunene. Kan nye investeringer i grønn industri revitalisere Bygde-Norge?
Hvor skal ny kraftkrevende industri bygges, og hvilken rolle skal distriktene spille? Hvilke konkrete virkemidler vil regjeringen bruke for å sikre målet i Hurdalsplattformen om å «klargjøre grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn»?
Vi inviterer politikere og fagpersoner til å gi sine synspunkter.

Kapitalmarkedets rolle i det grønne skiftet

Arrangør: Pareto Asset Management, Arendals Fossekompani
Kl. 11.00-12.00

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


I regjeringens «Veikart for et grønt industriløft (2022)» står det at Norge og norsk industri kanskje har verdens beste forutsetninger for å lykkes i det grønne skiftet. Målet er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant, basert på våre naturressurser, kunnskapsmiljøer og industrielle kompetanse. Mulighetene er store, men det er nødvendig å handle raskt for å ta utbytte av våre naturgitte fortrinn. Allerede i 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 55 prosent fra 1990. Dette krever enorme investeringer. Om vi skal få netto utslipp ned i null, må det bare i EU investeres 1.000 milliarder euro hvert eneste år frem til 2050, ifølge McKinsey. Gitt tilstanden i offentlige budsjetter må brorparten komme fra det private kapitalmarkedet. Selv ikke Norge kan finansiere det grønne skiftet uten tilgang på privat kapital. Vi har lenge opplevd god investeringsvilje fra kapitalmarkedet. Nå melder media at noe er i ferd med å forandre seg. Endringer i politiske rammebetingelser fører til at grønne investeringer i Norge anses som mindre attraktive.


Pareto Securities anslår at det bare i norsk kraft og strømnett er behov for å investere 420 milliarder kroner. Men det private kapitalmarkedet prioriterer forutsigbare rammevilkår og lav regulatorisk risiko over luftige visjoner, spesielt for så langsiktige satsinger. Kommer vår legitimitet som et foregangsland innen bærekraft under press, vil tilførselen av privat kapital til grønne prosjekter kunne bremse kraftig opp.


Norge har lang erfaring med å sikre landets interesser og naturressurser, og samtidig tilrettelegge for investeringer fra det private kapitalmarkedet. Dette samarbeidet ble avgjørende for at vi greide å finansiere det norske oljeeventyret. Hvordan skal vi klare det samme for det norske bærekraftsventyret?


Til arrangementet vil representanter fra hhv. miljøbevegelsen, finansnæringen og næringslivet komme med synspunkter på hva de mener skal til for å realisere regjeringens ambisjoner, etterfulgt av en politisk debatt under ledelse av Stein-Gunnar Bondevik.


Medvirkende;


  • Benjamin Golding CEO, Arendals Fossekompani
  • Eirik Vetvik Partner, Pareto Asset Management
  • Stig Schjølset Fagsjef, Miljøstiftelsen ZERO

Plan A for å møte etterspørselen etter fornybar energi er ikke tilstrekkelig. Hva er plan B?

Arrangør: Volue
Kl. 13.00-14.00

Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


Norge trenger betydelige mengder fornybar energi for å oppfylle fremtidig energibehov og nå klimamålene. Tidligere var offshore havvind, vindkraft på land og hydrogen, samt oppgradering av vannkraft og blått hydrogen med CCS, politikernes løsning. Imidlertid har nye regler for grunnrenteskatt redusert lønnsomheten i vannkraftinvesteringer, og investeringer i vindkraft på land har mistet attraktivitet og møtt kontroverser. Offshore havvind er opprinnelig kostbart, og prisene stiger. Flytende havvindprosjekt utsettes på ubestemt tid på grunn av dårlig økonomi, og overgangen til hydrogensamfunnet tar lengre tid enn forventet. Hva er plan B?


I det globale energimarkedet observerer vi en økende bruk av ulike energibærere som batterier, hydrogen og termisk lagring. Dette reduserer behovet for samtidighet mellom produksjon og forbruk. Videre blir det tradisjonelle hierarkiske forholdet mellom produsent og forbruker utfordret, da forbrukerne i større grad reagerer på prissignaler i markedet og tilpasser sitt forbruk for å bidra til nettbalansen. Statnett frykter at kraftsystemet vil ha utilstrekkelig inertia (treghet i produksjonsressursene som opprettholder frekvensen når forbruket endrer seg) innen 2027, og nettselskapene opplever hyppige klager angående utfordringer knyttet til tilkobling av private solcelleanlegg til strømnettet.


Er vi for ensidige i dagens tilnærming når vi skal møte morgendagens utfordringer? Må vi endre tankesettet vårt og se etter alternative løsninger?

Torsdag 17. august

2023

Opprinnelsesgarantier for et bærekraftig kraftmarked

Arrangør: Veyt
Kl. 10.00-11.00
Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


Dårlige værforhold for fornybar kraftproduksjon og en energikrise sendte prisene på opprinnelsesgarantier gjennom taket i 2022. Samtidig har vi sett økende regulering i EU/ EØS, som for eksempel taksonomien for bærekraftige økonomiske aktiviteter og statsstøtteordninger til kraftintensiv industri, som sammen kan drive både tilbud og etterspørsel av opprinnelsesgarantier. I lys av disse omstendighetene, ser vi økt interesse for å forstå og ta hensyn til prisen på opprinnelsegarantier og karbonfrie attributter i langsiktige kraftkontrakter. Hvordan kan vi anslå priser for opprinnelsesgarantier over lengre tid for at disse skal gjenspeiles i kraftkontrakter? Hvordan kan opprinnelsesgarantier bidra til et bærekraftig kraftmarked?

EU-taksonomi, CSRD, CSDDD og Åpenhetsloven. Har styreleder tid til alt dette?

Arrangør: Factlines
Kl. 11.30-12.30
Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen
Streaming: Arrangementet blir streamet. Mer informasjon kommer


Topplederforankring er avgjørende for om virksomhetene jobber med bærekraft og ansvarlighet. Det har også lovgivere i Norge, Tyskland, EU tatt inn over seg, og krever nå styreforankring. Hvordan gjør de beste det?
I dette arrangementet gir vi en innledning til hvordan de forskjellige forventingene henger sammen, og inviterer så toppledere til samtale.

Lad mens du kjører! Hvordan ser fremtidens ladesystem ut?

Arrangør: ENRX
Kl. 15.00-16.00
Sted: Arendals Fossekompani, Takterrassen. Langbyggen 9. Inngang fra Pollen


Transportnæringen utgjør i dag 25 % av totale utslipp – en andel som er ventet å øke ytterligere frem mot 2050. Det til tross for at DNV spår at 78 % av veitransporten i 2050 vil være elektrisk. Nøkkelen for å lykkes? Elektrifiser det som kan elektrifiseres og gjør det i kombinasjon med ambisiøse, nasjonale transportreguleringer. Men hvordan skal vi komme dit?
Norge er i verdenstoppen på elbil. Likevel er bare én tidel av kjørte kilometerne i distriktene elektriske. Handler det om motvilje blant forbrukerne eller mangler vi løsninger som dekker behovene? Og hva med langtransport?
I denne debatten skal et panel bestående av regulatorisk, finansiell og sektorspesifikk kompetanse diskutere hvordan fremtidens ladesystem skal se ut. Hvilke behov dekkes i dag? Hva må på plass for å løse utfordringene vi fortsatt står overfor?


Medvirkende:


  • Paul Chaffey debattleder, statssekretær gjennom 8 år og studioleder i Halogen
  • Frederic Hauge miljøaktivist, Bellona
  • Ingrid Dahl Hovland Vegdirektør, Statens vegvesen
  • Christina Bu Generalsektretær, Elbilforeningen
  • Terje Riis Johansen Fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kontakt oss om våre arrangement under Arendalsuka

Hanne Watts

Hanne Nyborg Watts

VP Communications & Sustainability

Send email +47 974 04 496