25.04.2022

Vil bygge energiknutepunkt for havvind

Arendals Fossekompani, Kongsberg Gruppen og Moreld går sammen om å utvikle en kombinert offshore-nettstasjon og hydrogenfabrikk. Hydepoint skal bidra til å løse en
rekke utfordringer knyttet til utbygging og oppskalering av offshore vindkraft.

– Hydepoint er en komplett løsning for å motta, konvertere og transportere det fulle energipotensialet fra offshore vindparker, med redusert avhengighet av kraftnettet på land. Hydepoint vil kunne omdanne hele eller deler av kraftproduksjonen til hydrogen. Dette vil redusere behovet for utbygging av kraftnettet både til og på land, forklarer Morten Henriksen, konserndirektør i Arendals Fossekompani.

Etterspørselen etter grønt hydrogen produsert fra fornybar kraft øker. Havvind er raskt voksende, og allerede blant de vesentligste kildene til ny fornybar kraft internasjonalt. Ytterligere utbygging av vindparker til havs – inkludert den forestående utbyggingen i Norge – vil i utgangspunktet kreve betydelig styrking av kraftnettet. Ved å konvertere hele eller deler av kraftproduksjonen til hydrogen allerede offshore, vil behovet for nettinvesteringer reduseres, samtidig som produksjonen av grønt hydrogen effektivt kan økes.

– Det konsumeres allerede betydelige volumer med hydrogen som innsatsfaktor og energibærer i industri og transportnæring, og det forventes ytterligere kraftig vekst i etterspørselen etter hydrogen til produksjon av alternative energibærere som ammoniakk og syntetisk LNG. I dag er det meste av dette «grå hydrogen» basert på reformering av naturgass. Å erstatte denne med grønt hydrogen basert på fornybar havvind, vil være et effektivt miljøtiltak både på kort og lang sikt, sier Henriksen.

Øker konkurransekraften til havvind
En utfordring ved vindkraft er variabel produksjon – fra dag til dag og time til time. Etter hvert som havvind utgjør en stadig større andel av kraftproduksjonen, vil det også oftere kunne oppstå situasjoner der produksjonen overstiger behovet eller kapasiteten i kraftnettet til og på land.

– Kongsberg Gruppen har allerede betydelig virksomhet innen havvind, og utvikler løsninger som muliggjør effektiv utbygging og drift av havvind. For at havvind skal fungere i sammensatte energisystemer er det avgjørende å sikre attraktive og robuste løsninger for energikonvertering, -lagring og -styring. Hydepoint bidrar til å løse disse utfordringene ved at overskuddskraft kan konverteres direkte til hydrogen offshore, og denne kan lagres, transporteres og benyttes alternativt, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Bygges på standardiserte løsninger
Hydepoint er basert på utvikling og kvalifisering av standardiserte og skalerbare løsninger.  Innenfor gjeldende planer tas det sikte på storstilt utbygging av offshore vind de neste 20-30 årene, og Hydepoint vil bidra til reduserte kostnader.

– Det er et stort potensial for å ta ned kostnadene gjennom ferdigutviklede løsninger som kan industrialiseres, standardiseres og bygges i et større antall. Hydepoint vil tilby ferdigutviklede nettstasjoner hvor både kostnader og leveringstid reduseres betydelig, sier Geir Austigard, CEO i Moreld.

Komplementær kompetanse og markedsposisjoner
Arendals Fossekompani, Kongsberg Gruppen og Moreld er industrielle partnere som vil være like store hovedeiere av det nye selskapet Hydepoint AS. Moreld bidrar med offshore infrastrukturløsninger, Kongsberg Gruppen bidrar med kraft- og styringssystemer, og Arendals Fossekompani bidrar med løsninger for optimalisert planlegging og drift gjennom sin inngående kunnskap om kraftmarkedet, blant annet gjennom porteføljeselskapet Volue.

Samarbeidet bygger på et initiativ fra Kjell O. Johannessen, erfaren gründer og tidligere leder for olje- og gassklyngen NODE på Sørlandet, og leder av industrinettverket Green Energy Network. Johannessen vil delta med en mindre eierandel i selskapet.

– Hydepoint utvikles primært som et flytende konsept som lett kan skaleres i størrelse og antall. Det løser en rekke utfordringer knyttet til offshore vindkraft, og sikrer robusthet og fleksibilitet til å kunne implementeres med reduserte krav til lokal infrastruktur og verdikjeder. Dette betyr også at løsningen er svært egnet for å kunne implementeres og skaleres globalt. Dette kan bli en global eksportartikkel, sier Johannessen.