27.10.2020

Styret foreslår aksjesplitt

Styret i Arendals Fossekompani foreslår å splitte aksjen 1:25.

For å bringe aksjenes markedsverdi mer på linje med andre aksjer på Oslo Børs og styrke likviditeten i aksjen, foreslår styret at det gjennomføres en aksjesplitt hvor hver aksje i selskapet splittes i 25 aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Selskapets aksjer splittes slik at hver aksje med pålydende NOK 100 skal splittes i 25 aksjer hver pålydende NOK 4.»

Aksjer som i dag eies av aksjeeiere slik de er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 19. november 2020 (registreringsdato), vil bli splittet.

Les mer om den ekstraordinære generalforsamlingen.