Personvern

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss eller bestiller varer og tjenester fra oss vil Arendals Fossekompani ASA behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Arendals Fossekompani ASA. Kontaktinformasjonen til Arendals Fossekompani ASA er:

Adresse: Langbryggen 9, 4841 Arendal
E-post: firmapost@arendalsfoss.no
Telefon: 37 23 44 00
Organisasjonsnr.: 910 261 525

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss enten per telefon eller e-post som angitt ovenfor.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

1.1 Kundeopplysninger. Opplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Den er videre knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke kontaktens privatliv. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss å kunne administrere og følge opp kundeforholdet. Den kontakten blir kun effektiv ved å kontakte kunden direkte. Behandlingen anses å være klart påregnelig for kunden.

1.2 Leverandøropplysninger. Dette gjelder kontaktopplysninger som; navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle øvrige personopplysninger som måtte følge av leverandørforholdet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Den er videre knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke kontaktens privatliv. Vi har vurdert slik at dette er nødvendig for å kunne kjøpe inn varer og tjenester fra leverandøren på en effektiv og oversiktlig måte. Det gjøres mest hensiktsmessig ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandlingen anses å være klart påregnelig for kontaktpersonen.

1.3 Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å hjelpe vedkommende med det de lurer på og kunne følge opp henvendelsen. Opplysningene er i hovedsak knyttet til kontaktpersonenes arbeidsgiver og ikke til kontaktpersonens privatliv. Ved enkelte anledning kommer også henvendelser fra privatpersoner som har spørsmål knyttet til selskapet. Behandlingen anses å være påregnelig for kontaktpersonen/personen.

1.4 Rekruttering til nye stillinger oss hos. Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, CV (tidligere arbeidserfaring, utdannelse, interesser mv.), søknad, attester og referanser. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining samt også på grunnlag av samtykke fra deg. Selskapet behandler personopplysningene for å kunne vurdere om det er aktuelt med ansettelse. Det er ikke mulig å foreta en tilfredsstillende vurdering av søknaden uten behandling av personopplysninger. Det er frivillig å dele personopplysninger med selskapet gjennom jobbsøknaden og behandlingen regnes for å være klart påregnelig for jobbsøker.

1.5 For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk knyttet til besøk på nettsiden vår. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi opplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Arendals Fossekompani ASA bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. I forbindelse med personopplysningene som angitt ovenfor benytter vi oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Telecomputing AS. Selskapet leverer leverer skylagringstjenester, driftstjenester og teletjenester til Arendals Fossekompani. Deres tjenester blir brukt til å behandle personopplysninger som angitt i punkt 1-4 ovenfor.
  • Adminkontrol AS. Arendals Fossekompani benytter Admincontrol i forbindelse med styrebehandling. Deres tjenester blir brukt til å behandle personopplysninger som angitt i punkt 3 og 4 ovenfor.

All behandling av personopplysninger som vi foretar ovenfor leverandørkontakter, kundekontakter og andre skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Hvordan sikres opplysningene

Alle opplysningene vi har om deg er beskyttet mot uvedkommende bruk. Selskapet har etablert egne rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Opplysningene er sikret med brukernavn og passord/pinkode. Videre er det adgangskontroll inn selskapets kontor- og produksjonslokaler Tilgang til opplysningene gis kun til medarbeidere som har et legitimt behov for dette.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss. E-postadressen er firmapost@arendalsfoss.no telefonnummeret er 37 23 44 00. Vi vil svare på din henvendelse til oss uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til samme vedkommende som angitt i avsnittet ovenfor.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist endret 24.05.2018