Glomsdam (Prosjekt)

Glomsdam kraftverk er planlagt etablert i Glomsdam som regulerer Fyresvatn.

7.27 GWh
Produksjon (årlig middel)
1.8 MW
Installert effekt (maksimum)
44 m3/s
Slukeevne (maksimum)
6 m
Brutto fallhøyde

Glomsdam

Reguleringen er konsesjonsgitt ved vassdragsreguleringskonsesjon av 10. september 1912, 19. juli 1930 og kgl.res. 26.06.1992. Glomsdam kraftverk AS eies av Vest Telemark Kraftlag (50 %) og av Arendals Fossekompani ASA (50 %).

NVE har gjort en konsesjonspliktvurdering av Glomsdam kraftverk. NVE mener at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i en slik grad at det er nødvendig med konsesjon etter vannressursloven § 8. Detaljplaner for anleggsarbeidene skal godkjennes av NVE før de kan påbegynnes. Vurderingen om at tiltaket ikke er konsesjonspliktig ble gitt 02.08.2017 fra NVE.

Kraftverket vil utnytte et fall på 6 m og driftsvannet slippes ut umiddelbart nedenfor dammen. Det er tenkt å sette inn en turbin i en utsprengt sjakt i selve dammen. Fra Glomsdam og ned til Bjønnsund er det ca. 1-2 meter fall. For å øke fallhøyden planlegges det å senke vannivået i hølen nedenfor dammen ved å utvide utløpet til selve hølen.

Hoveddata for det planlagte kraftverket fra konsesjonsfritakssøknaden: 

  • Inntak 279 meter over havet
  • Avløp 273 meter over havet
  • Lengde på berørt elvestrekning m/km 240
  • Brutto fallhøyde: 6 meter
  • Slukeevne (maksimum): 44 000 liter per sekund
  • Slukeevne (minimum): 10 000 liter per sekund
  • Installert effekt (maksimum): 1,8 MW
  • Produksjon (årlig middel): 7,27 GWh

Forretningsutvikler AFK

Ingunn Ettestøl

Teknisk direktør AFK

Morten Henriksen