19.06.2021

AFK og grunneiere vil utvikle område for grønn industri

Grunneiere går sammen med Arendals Fossekompani for å utvikle grønn industri ved et energi-knutepunkt i skogen i Froland.

Grunneierne Svein Ragnvald Bøylestad (t.v.) og Nils Lyngroth (midten) går sammen med Arendals Fossekompani og eiendomssjef Tom Krusche Pedersen for å utvikle et område rundt Arendal transformatorstasjon.

– Her kan det skapes hundrevis av arbeidsplasser basert på fornybar energi. Nå starter vi prosessen med å regulere området og rigge oss for industribygging, sier Svein Ragnvald Bøylestad.

Han og Nils Lyngroth er store grunneiere i området mellom Bøylestad og Bøylefoss i Froland kommune. Eiendommene deres omkranser Arendal transformatorstasjon, den største og viktigste transformatorstasjonen i regionen. Herfra fordeles store mengder energi fra det norske sentralnettet og ned til Arendal og omegn.

– Kraftkrevende industri vil finne det interessant å etablere seg her. Det kan for eksempel produseres hydrogen eller ammoniakk. Det kan bli et datasenter, eller til og med en ny batterifabrikk, sier Lyngroth.

Sammen med Arendals Fossekompani etablerer de to grunneierne nå et felles aksjeselskap for å regulere området og finne aktører som vil etablere seg i Froland. Saken behandles for første gang i et kommunestyremøte neste uke.

– Vi ser hvordan energi-knutepunkter, som for eksempel Støleheia i Kristiansand, blir svært attraktive lokasjoner for industri som krever mye og fornybar energi. Arendal transformatorstasjon er i samme divisjon som Støleheia. Nå har vi mulighet til å ta del i fremveksten av nye industrigrener basert på det grønne skiftet. Det kan gi mange nye arbeidsplasser og tilhørende skatteinntekter i Froland, sier Tom Krusche Pedersen, eiendomssjef i Arendals Fossekompani.

Området som skal reguleres er 2000 mål stort, dekket av skog, uten dyrket mark og med god avstand til nærmeste bebyggelse.

– Vi skal fortsatt drive gård og egen skog, men vi vil gjerne skille ut disse arealene for å skape aktivitet som gir arbeidsplasser i Froland. Det vil skape positive ringvirkninger både for bygda og hele kommunen, sier Lyngroth.

– Kommunen skal selvsagt behandle saken på ordinær måte, men administrasjonen skal ha skryt for sin profesjonalitet og vilje til å bidra til utvikling av ny industri. Vi er møtt med positivitet, sier Bøylestad.